list czerwony 100 rJeszcze 4 grudnia ubiegłego roku Region Częstochowski wystosował do wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka pismo wnioskujące o podjęcie działań nadzorczych względem Starostwa Powiatowego w Częstochowie, w celu doprowadzenia do zapewnienia mieszkańcom powiatu świadczeń z zakresu opieki medycznej. Do dziś wojewoda, przedstawiciel rządu w terenie, milczy.
Wniosek pozostaje bez odpowiedzi, a więc nierozpatrzony, do dnia dzisiejszego (15 stycznia) mimo ogromnej wagi sprawy i upłynięciu urzędowych terminów.

Harmonogram szkoleń SIP na 2014 r

22.I.2014 r. - Zagadnienia funkcjonowania sip a w szczególności: prawa i obowiązki sip, udział sip w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, formułowanie zaleceń i uwag sip, współpraca sip z pip, zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społecznymi inspektorami pracy, ergonomia i psychologia pracy.
19.II.2014 r. – Czas pracy a w szczególności: planowane zmiany w przepisach w zakresie czasu pracy, planowanie czasu pracy w harmonogramach czasu pracy, sprawdzanie wymiaru czasu pracy pracowników rozpoczynających lub kończących pracę w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego oraz obliczanie wymiaru na cały okres rozliczeniowy, powierzanie pracownikom pracy w niedziele, święta, dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy oraz inne dni wolne, godziny nadliczbowe, sytuacje szczególne (szkolenia, nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione).
19.III.2014 r. – Zagadnienia prawne ochrony pracy a w szczególności: nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę, umowy o pracę a umowy cywilno – prawne, wynagrodzenie za pracę, urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy kobiet i młodocianych, wykroczenia przeciw prawom pracowników.
16.IV.2014 r. – Zagadnienia technicznej ochrony pracy a w szczególności: oświetlenie, hałas, mikroklimat, okresowe i kontrolne badania lekarskie – zakres i częstotliwość, szkolenia bhp, substancje chemiczne, odzież ochronna i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej, podstawowe zagadnienia higieny pracy.
21.V.2014 r. – Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, w szczególności: definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej, dochodzenie powypadkowe oraz udział sip w tym dochodzeniu, świadczenia przysługujące z tytułu wypadku lub choroby zawodowej.
18.VI.2014 r. – Europejska koncepcja oceny maszyn, wymagania zasadnicze dla nowych maszyn wprowadzanych do obrotu (wymagania zasadnicze, jednostki notyfikowane, procedury oceny maszyn, podmioty gospodarcze), maszyny i urządzenia wytwarzane przez pracodawców na własny użytek.

17.IX.2014 r. – Mobbing i dyskryminacja w aspekcie prawnym, problem dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego i mobbingu w polskim systemie prawnym, kwestia postępowania z osobą doświadczającą dyskryminacji, problem stresu w pracy, źródła stresu w pracy, skutki stresu, wpływ stresu na bezpieczeństwo pracy, sposoby radzenia sobie ze stresem, zagadnienia dotyczące m.in. naruszania godności człowieka w miejscu pracy.
15.X.2014 r. – Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy: ergonomia stanowisk pracy, techniczna ochrona pracy.
19.XI.2014 r. – Aktualizacja wymagań prawnych z zakresu prawa pracy i bhp, zmiany przepisów w zakresie obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy za stan bhp, prace szczególnie niebezpieczne – wymagania prawne, dokumentacja, procedury postępowania.
17.XII.2014 r. – Zagadnienia związane z transportem bliskim, transport ręczny, mechaniczny i wielkogabarytowy z zastosowaniem dwóch i więcej urządzeń dźwigowych.

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie planuje ogłoszenia postępowania na zawieranie umów o leczenie szpitalne na 2014 rok i lata następne - poinformował NFZ co bardziej dociekliwych radnych Powiatu Częstochowskiego, którzy zwrócili się z zapytaniem do tej instytucji o szanse uzyskania kontraktu przez nowego dzierżawcę budynków poszpitalnych, czyli Polską Grupę Medyczną.

raczynski 126 stycznia, w niedzielę, w krzepickiej parafii pod wezwaniem św. Jakuba o godz. 10.30 odbędzie się tradycyjna Msza św. w intencji zmarłego kapelana częstochowskiej "Solidarności" ks. Zenona Raczyńskiego. Po Mszy św. złożenie kwiatów na grobie kapłana na miejscowym cmentarzu.
Zarząd Regionu podstawi autokar do Krzepic dla osób chcących pomodlić się w intencji kapelana "Solidarności". Wyjazd z Rynku Wieluńskiego o godz. 9.30. Uwaga: konieczne jest wcześniejsze zapisanie się na wyjazd (do 20 stycznia) w sekretariacie Regionu przy ul. Łódzkiej 8/12, tel. 34 360 55 70.

tablica na politechnice

Na pierwszym tegorocznym posiedzeniu 7 stycznia Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" przyjął stanowisko w sprawie dekomunizacji przestrzeni publicznej miasta.
Stanowisko wynika z faktu, iż 25 lat po odrzuceniu ideologii komunistycznej w Polsce i w Częstochowie nadal są widoczne symbole i treści gloryfikujące zbrodniczą doktrynę, np. tablica z sierpem i młotem przy rektoracie Politechniki Częstochowskiej (na zdjęciu powyżej) czy pomnik zwieńczony gwiazdą na cmentarzu Kule. Treść stanowiska - poniżej.

Częstochowski Komitet Prawa i Sprawiedliwości oraz Ruch Edukacji Narodowej zapraszają na spotkanie z legendarnym przywódcą Solidarności Walczącej, wiceprezesem Kongresu Mediów Niezależnych, Jadwigą Chmielowską.
Tematem spotkania z Jadwigą Chmielowską będzie "Polskość Śląska sprawą Polski". Czas i miejsce spotkania: 3 stycznia 2014 r. (piątek), godz. 18.00, Aula Solidarności w Częstochowie, ul. Łódzka 8/12.