podpisy w biurze rady miasta 2012-10-29 150Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej dziś, 29 października, złożył w biurze Rady Miasta 1 407 podpisów poparcia pełnoletnich mieszkańców Częstochowy dla obywatelskiego projektu uchwały zakładającej obniżenie dotychczasowych wysokich diet radnych.

Listom poparcia towarzyszył wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku najbliżej sesji RM. Przedstawiciele Komitetu liczą na to, że radni nie zlekceważą głosu mieszkańców miasta i mierzenie się z kryzysem gospodarczym zaczną od siebie. Radni kosztują podatników ok. 600 000 złotych rocznie.
Więcej o inicjatywie uchwałodawczej: tutaj >>>.

W niedzielę 4 listopada o godz. 18.00 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (ul. Michałowskiego 28a, dzielnica Północ) odbędzie się Msza św. w intencji zmarłych działaczy opozycji demokratycznej i "Solidarności".

Proboszcz parafii ks. Ryszard Umański (kapelan częstochowskiej "Solidarności"), Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych "WIR" oraz Region Częstochowski zapraszają do wspólnej modlitwy za tych, co odeszli.

Na spotkaniu pracowników i rodziców dzieci-podopiecznych Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu (25 października) z przedstawicielami władz miasta zastępca prezydenta Przemysław Koperski zadeklarował: "Nikt nie będzie realizował tego pomysłu [przekazania prowadzenia Centrum stowarzyszeniom - red.] wbrew państwu. Nie ma takiej możliwości. Tylko i wyłącznie jest szansa na sukces, jeśli będzie zgoda władz miasta i rodziców, którzy korzystają z tego ośrodka".

{vimeo}http://vimeo.com/52310724{/vimeo}

 


 

Bóg, Honor, Ojczyzna

19 października 2012 r. odszedł na wieczną wartę

śp. EDWARD GOŁDY

żołnierz Armii Krajowej

W 1946 r. organizator i dowódca, ps. "Zawierucha", antykomunistycznej organizacji Polska Armia Powstańcza, w 1950 r. aresztowany, skazany na 15 lat więzienia, w śledztwie torturowany, także za próbę ucieczki. W 1956 r. zwolniony postanowieniem amnestii. Więzienne znęcanie się nad nim spowodowało trwale kalectwo.

W 1980 r. zakłada "Solidarność" na terenie poczty częstochowskiej, drukuje i kolportuje biuletyny "Solidarności". Dwukrotnie internowany, kilkakrotnie zatrzymywany przez SB, w 1985 r. zostaje zmuszony przez władze do wyjazdu z Polski - bez prawa powrotu.

Na obczyźnie, w Hobart w Australii, organizuje Komitet "Solidarności" niosący pomoc dla Podziemia w Polsce. Współdziała z Rządem Rzeczypospolitej na uchodźstwie. W 1989 r. NSZZ "Solidarność" w Częstochowie wyrażając mu wdzięczność ustanawia go swym pełnomocnikiem w Australii.

W 1995 r. Edward Gołdy wrócił do Polski. Zmarł po długiej chorobie i cierpieniach w wieku 83 lat.

Wieczny Odpoczynek racz mu dać, Panie! Cześć Jego Pamięci!

 

Koło Przyjaciół Prawdy i Ocalonych od Zapomnienia Polskich Pieśni

 


  

 

Msza św. żałobna odprawiona została 22 października w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego na częstochowskim cmentarzu Kule.

Andrzej Śpiewak, "weteran" zwycięskich sądowych potyczek z firmą Fortum o uznanie za bezprawne zwolnienia z pracy, ponownie wygrał proces o przywrócenie do pracy u pracodawcy, który - po przejęciu części majątku wraz z pracownikami od Fortum - również bezprawnie zwolnił niepokornego związkowca.

Tym razem sprawa toczyła się w drugiej instancji. Sąd Okręgowy - podobnie jak Rejonowy - odrzucił apelację częstochowskiej firmy "Wachelka Inergis" w całości. Przypomnijmy tezy z uzasadnienia podtrzymanego orzeczenia sądu pierwszej instancji: "Bezsporne było, iż powód był członkiem Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ "Solidarność" na podstawie wyborów uzupełniających z dnia 15.09.2010 r. Nadto uchwałą KM MOZ został on objęty szczególną ochroną trwałości stosunku pracy na okres kadencji trwającej do 31.03.2014 r. Pozwana [spółka "Wachelka Inergis" - red.] podnosiła, że nie wiedziała o tym fakcie. Powód [A. Śpiewak - red.] twierdził, iż z akt osobowych, kontaktów pracowników dwóch spółek wiedza taka wynikała. W ocenie Sądu fakt, że pracownicy pozwanej nie przekazali tej wiedzy swoim przełożonym obciąża pozwaną, który ponosi odpowiedzialność za brak przepływu informacji w sprawach kadrowych (...). Art. 30 ust. 2 (1) ustawy o związkach zawodowych wskazuje, że w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2 (...). Takich prób wyjaśnienia sytuacji powoda pozwana nie podjęła (...). Powyższe prowadzi do wniosku, że pozwana spółka nie zrealizowała obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 2 (1) ustawy o związkach zawodowych, nie uzyskała stanowiska NSZZ "Solidarność" w zakresie objęcia pozwanej działalnością jednostki organizacyjnej związku, a w konsekwencji złożyła powodowi oświadczenia dotknięte wadą".

Pozostający bez pracy od maja 2011 r. Andrzej Śpiewak powrócił do pracy. Sąd zasądził związkowcowi także odszkodowanie z tytułu bezprawnego wypowiedzenia.

"Gazeta Solidarna" 277/2012

olimpiada solidarnosci 100Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" jest partnerem organizowanej przez Fundację Centrum Solidarności Olimpiady: Dwie dekady historii.

Konkurs ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej wiedzy na temat historii najnowszej Polski, przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego. Olimpiada Solidarności adresowana jest do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres tematyczny obejmuje lata 1970-1990 r. To pierwsza edycja Olimpiady, którą organizatorzy planują powtarzać co dwa lata. Kolejna edycja przewidziana została na rok szkolny 2014/2015. Konkurs jest trójstopniowy, składa się z trzech etapów - szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

Zgłoszenia szkoły dokonuje nauczyciel poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej konkursu. Termin rejestracji szkół upływa 31 października 2012 roku. Na stronie internetowej: www.olimpiadasolidarnosci.pl można śledzić aktualną liczbę szkół, które przystąpiły do konkursu. Tam również można znaleźć szczegółowe informacje na temat olimpiady.

Laureaci ogólnopolskiego finału Olimpiady otrzymają: promesę indeksu na Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne pierwszego stopnia); politologia (studia stacjonarne pierwszego stopnia); socjologia (studia stacjonarne pierwszego stopnia) lub miesięczny, płatny staż w jednej z instytucji państwowych.