kskp 150Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich Koło w Częstochowie zaprasza na Mszę św. z okazji Dnia Kolejarza, która odbędzie się 25 listopada (niedziela) o godz. 15.00 w kaplicy dworca PKP w Częstochowie. Msza św. będzie celebrowana przez ks. arcybiskupa seniora Stanisława Nowaka.

xxvi kzd 2012-11-22 15022 listopada rozpoczął się dwudniowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Obrady odbywają się w hali wystawowej Targów Kieleckich.

Jednym z głównych punktów Zjazdu będzie podsumowanie dwóch lat kadencji 2010-14, delegaci uzupełnią również skład Komisji Krajowej. Jedną z planowanych uchwał jest nadanie tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” m.in. dla śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. Informację o pracy Komisji Krajowej przedstawi Piotr Duda, przewodniczący KK, podczas pierwszego dnia obrad.

W przeddzień rozpoczęcia Zjazdu Komisja Krajowa zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, która m.in. ogranicza wolność demonstrowania.

Region Częstochowski reprezentują na Krajowym Zjeździe Delegatów (na zdjęciu od prawej): przewodniczący ZR Mirosław Kowalik, Tomasz Ziółkowski i Jacek Strączyński.

v edycja konkursu 150Serdecznie zapraszamy do udziału w piątej edycji konkursu na strojenie świątecznych choinek. Drzewka, podobnie jak w latach ubiegłych, staną w jasnogórskim Wieczerniku. Jak zawsze, przypominać będą o takich wartościach jak: życie, nadzieja, odradzanie się, które płyną z uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Do udziału w konkursie zapraszają: o. Roman Majewski, Przeor Jasnej Góry wraz ze Wspólnotą, zespół Radia Jasna Góra i Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Częstochowie.

Aktualizacja (3 grudnia): Lista uczestników jest już zamknieta. Organizatorzy zapraszają za rok.

Wojewoda śląski uchylił w części uchwałę przyjętą 24 września br. przez Radę Powiatu Lublinieckiego, oprotestowaną przez NSZZ "Solidarność". Jako sprzeczne z prawem zakwestionowane zapisy nie obowiązują.

13 GRUDNIA: Draństwo sądowe

 

Krótka historia Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" (1980-1989)

Częstochowa mówi (sierpień 1980)

Hutnicy poparli Wybrzeże, a nie Gierka

Strajki wrześniowe w 1980 roku

"Solidarność" w częstochowskiej Hucie 1980-1989

Proces o "niedźwiedzia"

Demonstracje podziemnej "Solidarności" w Częstochowie

 

Teczka na "Technika"

sos kryptonim technik 150Zamieszczamy poniżej interesujący materiał archiwalny - teczkę tzw. Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia, wytworzoną przez Służbę Bezpieczeństwa.

Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Kryptonim "Technik" dotyczyła osoby Adama Krzewińskiego z Poraja, który - po otrzymaniu tych materiałów z IPN - udostępnił je redakcji "Gazety Solidarnej". Dokumenty z lat 1983-85, opatrzone komentarzami A. Krzewińskiego, pokazują, w jaki sposób SB zaciskała pętlę wokół osoby, która znalazła się w orbicie jej zainteresowań.

Teczka z komentarzami tworzy jeden plik w formacie pdf. Pojedyncze, mniej istotne wątki, mogące zaszkodzić prywatności lub dobrom osobistym niektórych osób, zostały przez redakcję, a za zgodą A. Krzewińskiego, zaczernione.

Otwórz/pobierz plik na dysk: Teczka na "Technika".

Częstochowa mówi (sierpień 1980)

 

Za punkt wyjścia należy uczynić stwierdzenie, iż obowiązek uiszczenia opłaty tytułem jazdy bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej nie stanowi podstawy dla ukarania dodatkowo mandatem karnym. Oznacza to, iż co do zasady nie jest to wykroczenie, ale... nie zawsze.

W momencie wejścia do pojazdu komunikacji miejskiej wyrażamy dorozumianą zgodę na z góry narzucone nam warunki przewozu przez przewoźnika, tzn. akceptujemy powstanie obowiązku uiszczenia konkretnej sumy pieniężnej tytułem wykonania na naszą rzecz usługi. Tym samym akceptujemy obowiązek zapłaty stosownej opłaty dodatkowej w sytuacji, kiedy realizujemy taki przejazd bez ważnego biletu. W takim przypadku mamy do czynienia z klasycznym przykładem tzw. umowy adhezyjnej.

Zgodnie z art. 33a ust. 1 w związku z 3a ustawy z 15 listopada 1984 r., Prawo Przewozowe - regulujące kwestie związane z przewozem osób i rzeczy - stanowi, iż przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, a w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkowa albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

Zgodnie z zapisem art. 77 ust. 1 w zw. z ust. 4 wyżej wymienionej ustawy z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.
Ponadto, zgodnie z art. 778 Kodeksu cywilnego, roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany.

Należy jeszcze wspomnieć o treści zapisów Kodeksu wykroczeń, który może mieć istotne znaczenie dla niektórych gapowiczów. Zgodnie z art. 121 par. 1 w związku z par. 3 Kw - kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega ten, kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza pożywienie lub napój w zakładzie żywienia zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa niedysponującego karami pieniężnymi określonymi w taryfie, wstęp na imprezę artystyczną, rozrywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne świadczenie, o którym wie, że jest płatne.

D.S. ("Gazeta Solidarna" 278/2012)