pismo rsoiw 2014-03-2727 marca br. przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Dorota Kaczmarek zwróciła się do prezydenta Częstochowy o "systemowe rozwiązanie zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych".
Przyczyną wniosku jest trwająca od lat sytuacja, w której część wspomnianych pracowników jest zatrudniona na umowy przewidujące miesięczną pensję w wysokości niższej niż wynagrodzenie minimalne. Poniżej publikujemy wspomniane pismo w całości.

 

Pan Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ " Solidarność" w Częstochowie zwraca się z uprzejmą prośbą o systemowe rozwiązanie zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa.
Informujemy, że ostatni wzrost wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej miał miejsce cztery lata temu, w symbolicznej wysokości. Utrzymywanie dotychczasowego stanu rzeczy prowadzi do absurdalnych sytuacji, gdzie pracownicy obsługi z kilkudziesięcioletnim stażem pracy otrzymują łączne miesięczne wynagrodzenie, na które składa się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę i premia regulaminowa w wysokości mniejszej niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku i tylko wypłata dodatku uzupełniającego dla tych pracowników powoduje osiągnięcie ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Taka sytuacja trwająca już kilka lat powoduje zacieranie różnic w wysokości wynagrodzeń między pracownikami z wieloletnim stażem pracy a nowo zatrudnionymi. Ten stan jest utrudnieniem w pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, gdyż przyznawana przez nich premia uznaniowa dla pracownika, która powinna być czynnikiem motywującym go do świadczenia lepszej pracy, ustalona w maksymalnej wysokości, spełnia w dużym stopniu rolę dodatku uzupełniającego, pozwalającego osiągnąć pracownikowi wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej.
Wnioskujemy, żeby w rozwiązaniach systemowych uwzględnić sytuację, aby wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników administracji i obsługi, pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy, nie było mniejsze niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku w naszym kraju, a pozostałe składniki wynagrodzenia przyznawane uznaniowo (premia) bądź ustawowo (dodatek za wieloletnią pracę) mogły tylko powodować jego wzrost.
Liczymy na Pana osobiste zaangażowanie w przygotowanie stosownych aktów prawa lokalnego, które pozwoli wskazany problem rozwiązać.

Z poważaniem,

Dorota Kaczmarek
Przewodnicząca RSOiW
NSZZ "Solidarność" w Częstochowie

Do wiadomości: 1. Pan Zdzisław Wolski - Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy; 2. Pan Konrad Głębocki - Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy; 3. Pan Jerzy Nowakowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy; 4. Pan Maciej Wawrzkiewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy; 5. Klub Radnych PO; 6. Klub Radnych PiS; 7. Klub Radnych SLD; 8. Radni niezrzeszeni.