posiedzenie zr 2014-05-06

Na ostatnim w tej kadencji władz związkowych posiedzeniu Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" przyjął dwa stanowiska: o próbach pozorowanego dialogu społecznego w wykonaniu strony rządowej oraz stanowisko przypominające o nieangażowaniu się liderów i struktur związkowych w bezpośrednie działania partii politycznych.
Oba stanowiska publikujemy poniżej. XXV Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Częstochowskiego odbędzie się, zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu Regionu, 6 czerwca. Podczas zebrania delegaci reprezentujący ponad 100 organizacji związkowych dokonają wyboru władz Regionu oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, na nową kadencję, która trwać będzie do 2018 roku.

Rząd pozoruje dialog (stanowisko Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność")

Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" protestuje przeciwko próbom wciągnięcia Związku przez Rząd w kolejny pomysł polegający na pozorowaniu dialogu społecznego.
Pomysł przedstawiony przez Wojewodę Śląskiego jako przedstawiciela rządu - powołania w miejsce Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zespołu gospodarczego z udziałem partnerów społecznych jest w naszej ocenie próbą wciągnięcia partnerów społecznych do niekończących się dyskusji bez efektów. Oczekiwania Wojewody Śląskiego w stosunku do partnerów społecznych sprowadzają się jedynie do wyrażenia przez nich własnej opinii, która do tej pory nie przełożyła się na podjęcie przez Wojewodę konkretnych interwencji (np. szpital w Blachowni, SP ZOZ Gminy Janów, Koleje Śląskie).
Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego do zadań Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego należy wyrażanie opinii w sprawach należących do kompetencji związków zawodowych lub organizacji pracodawców, które leżą jednocześnie w zakresie obowiązków administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Taka forma funkcjonowania dialogu społecznego nie sprawdziła się, a jej powielanie w realizowaniu pomysłu zespołu gospodarczego jest bezcelowe.
Dialog społeczny to całokształt wzajemnych relacji między głównymi partnerami społecznymi, tj. pomiędzy związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, oraz ich stosunki (dwustronne lub trójstronne) z organami państwowymi, takimi jak rząd i jego agendy, władze komunalne, samorząd lokalny czy inne instytucje, wyrażające się w mechanizmach rokowań, układów i porozumień oraz w rozwiązywaniu sporów. Celem dialogu społecznego powinno być wczesne sygnalizowanie problemów i szukanie możliwości ich rozwiązywania metodą kompromisu.
Dlatego Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku wypracowania nowej formuły dialogu społecznego polegającej na budowaniu porozumienia wśród uczestników dialogu na rzecz współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój społeczeństwa, aby sposób rozwiązywania konfliktów nie był pozorowany, lecz twórczy.

Stanowisko Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" w sprawie zaangażowania i udziału struktur oraz liderów Związku w działania partii politycznych

Zarząd Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" po raz kolejny przypomina o statutowej niezgodności udziału struktur i liderów Związku w bezpośrednim zaangażowaniu w działania partii politycznych.
Doświadczenia lat 1997-2001, bezpośredniego udziału w polityce, są dowodem, że takie postępowanie mocno osłabiło pozycję NSZZ "Solidarność" jako związku zawodowego. Spotkało się także z ogólną krytyką członków NSZZ "Solidarność".
Ogromny trud i wysiłek poniesiony w celu odbudowy wizerunku Związku jako organizacji broniącej interesów i godności pracowników narażony jest ponownie na próby manipulowania i wciągania struktur oraz liderów związkowych w działania partii politycznych. Zbliżające się wybory do Europarlamentu oraz wybory samorządowe nasilają ataki polityków oraz spekulacje na temat udziału Związku i jego liderów w kampanii wyborczej, a w konsekwencji wywołują wrażenie organizacji uwikłanej w rozgrywki polityczne.
NSZZ "Solidarność" wielokrotnie udowodnił, że jego celem jest obrona interesów pracowniczych. Związek zawsze upominał się o godną pracę i godne wynagrodzenie. Sprzeciwialiśmy się nieuczciwej prywatyzacji, restrukturyzacji zakładów pracy, pseudoreformie oświaty ochrony zdrowia, pomocy społecznej, podczas których negatywne konsekwencje (zwolnienia, zmniejszenie wynagrodzenia) dotyczyły tylko pracowników. Zawsze braliśmy udział w obronie najsłabszych grup społecznych.
Pamiętając o podstawowych celach NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu Częstochowskiego nie będzie angażował środków finansowych, możliwości organizacyjnych ani wizerunku Związku w prowadzenie kampanii wyborczych.
Zarząd Regionu oczekuje również, że osoby, które obecnie pełnią funkcje związkowe, a zamierzają uczestniczyć w kampanii wyborczej zrezygnują - zgodnie ze Statutem NSZZ "Solidarność" - z pełnionych funkcji w Związku.