regiony 150Od 1 kwietnia ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników Domów Pomocy Społecznej podległych lublinieckiemu Starostwu Powiatowemu będzie gwarantował warunki pracy i płacy.
NSZZ "Solidarność", jako jedyny reprezentatywny związek zawodowy działający w tej branży w powiecie, wynegocjował i podpisał ten dokument ze Starostwem Powiatowym. Szczególnie istotne jest to, iż w sytuacji, gdy układ zbiorowy pracy zawiera w swej treści np. zapisy Kodeksu pracy lub innych ustaw, które następnie utracą moc prawną lub zostaną zmienione przez ustawodawcę na mniej korzystne dla pracowników, przepisy układu nadal będą obowiązywać.