Wojewoda śląski uchylił w części uchwałę przyjętą 24 września br. przez Radę Powiatu Lublinieckiego, oprotestowaną przez NSZZ "Solidarność". Jako sprzeczne z prawem zakwestionowane zapisy nie obowiązują.

Chodzi o zapisy w uchwale o nazwie "Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom (...) za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze". "(...) Nagrody mogą być (...) przyznawane nauczycielom za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Tymczasem Rada Powiatu w Lublińcu (...) dodała następujące warunki, których spełnienie może stanowić podstawę do ubiegania się o nagrodę ze specjalnego funduszu nagród: - realizowanie polityki oświatowej organu prowadzącego, - wykonywanie poleceń organu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego, - współpracy z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego, organami szkoły i środowiskiem, - prawidłowego prowadzenia finansów szkoły. Należy (...) uznać, że powyższe warunki nie mieszczą się w delegacji ustawowej określonej przez ustawę Karta Nauczyciela (...)", konkluduje Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego.