monety 03 100W najbliższy czwartek, 18 października, w częstochowskiej Radzie Miasta będzie głosowana uchwała pod pozornie niewinnie brzmiącym tytułem „w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Częstochowy z Organizacjami Pozarządowymi (…) na 2013 rok”.

W rzeczywistości jest to przemyślane w detalach narzędzie pozwalające na dalsze wyprowadzanie do organizacji pozarządowych zadań publicznych dotychczas realizowanych przez samorząd, w szczególności z dziedziny pomocy społecznej. W ślad za przekazywaniem zadań publicznych idą publiczne pieniądze, a ostatecznym i jedynym decydentem w kwestii prywatyzowania publicznego - w myśl projektu uchwały - jest... SLD-owski prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

Załącznik do wspomnianego projektu uchwały za "priorytetowe" uznaje m.in. oddanie organizacjom pozarządowym trzech częstochowskich ośrodków pomocy społecznej, w tym Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej. Konkursy na prowadzenie ośrodków ogłosi - jak jednoznacznie wynika to z paragrafu numer 6 załącznika - i skład komisji konkursowych powoła oraz ostateczną decyzję podejmie jednoosobowo prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Zadania na innych polach działania organizacji pozarządowych (kultura, kultura fizyczna, oświata) opisane są w ząłaczniku do projektu uchwały w sposób ogólnikowy i - generalnie - przewidują dla tych organizacji rolę uzupełniania, a nie zastępowania samorządu, jak ma dziać się w przypadku pomocy społecznej. Współgra to z wypowiedzeniem przez prezydenta Matyjaszczyka w końcu ubiegłego roku ponadazkładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników pomocy społecznej, które przygotowało grunt do "wejścia" organizacji pozarządowych. "Procedurę" wypróbowano na pracownikach Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Focha, którym - po przejęciu przez stowarzyszenie - wypowiedziano gwarantowane do tej pory przez układ zbiorowy warunki pracy i płacy, m.in. dodatki za wieloletnią pracę, premie miesięczne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę itd.
Wypowiedzenie układu zbiorowego doprowadziło już do sporów zbiorowych w Domu Pomocy Społecznej przy ul Kontkiewicza i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownicy obu instytucji opowiedzieli się za przeprowadzeniem akcji strajkowej w przypadku fiaska negocjacji z pracodawcami.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikem w serwisie internetowym Urzędu Miasta: kliknij tutaj >>>.